Menu

IDAX322

Analizator diagnostyczny izolacji

  • Analizator układów izolacyjnych wysokiego napięcia wykorzystujący najnowszą technikę spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości do badania izolacji transformatorów mocy, izolatorów przepustowych i innej apara­tury elektrycznej
  • Przyrząd zaprojektowany do pracy w wymagających warunkach terenowych
  • Maksymalne napięcie wyjściowe 2 kV (szczyt) i prąd 50 mA – idealne parametry do pomiaru obiektów o małej pojemności, takich jak izolatory przepustowe i przekładniki pomiarowe
  • Konstrukcja i parametry techniczne najwyższej jakości, zapewniające bardzo dokładne wyniki
  • Łatwe w obsłudze oprogramowanie uwzględniające kryteria oceny badanych obiektów, opracowane  na podstawie 25-letniego doświadczenie producenta w badaniach terenowych elektroenergetycznych układów izolacyjnych metodą spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości   
  • Najnowocześniejszy algorytm indywidualnej korekcji temperaturowej firmy Megger oraz ocena współczynnika mocy/współczynnika rozproszenia/tan delta przy częstotliwości 1Hz

 Analizator IDAX 322 jest przyrządem diagnostycznym przeznaczonym do oceny i analizy materiałów dielektrycz­nych stosowanych w elektroenergetyce, w szczególności układów izolacyjnych transformato­rów mocy, izolatorów przepustowych i  przekładników pomiarowych. Zastoso­wano technikę analizy odpowiedzi dielektrycznej izolacji (DFR – Dielectric Frequency Response), znanej powszech­nie jako spektroskopia dielek­tryczna w dziedzinie często­tliwości (FDS), która polega na pomiarze wielkości cha­rakteryzujących właściwości dielek­tryczne materiału w funkcji częstotliwości. Mierzone są pojemność i współczyn­nik strat dielektrycz­nych (tangens delta) badanego układu izolacyjnego lub jego fragmentu dla wybranych częstotli­wości dyskretnych z zakresu od 0 Hz do 1 kHz. W przyrzą­dach pomiarowych IDAX firma Megger w sposób innowa­cyjny zaadaptowała tech­nikę FDS (DFR), powszechnie stosowaną w laboratoriach, do po­miarów eksploatacyjnych i diagnostycznych w terenie.

IDAX
IDAX Software
IDAXInstall-5-3-47.zip
59,1 MB | 16-04-24