Menu
Firma
Artykuły
Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce

Sprawdzenia pomontażowe i eksploatacyjne pól średniego napięcia w praktyce

Pole Transformatora potrzeb własnych, w tle: budynek RSN i słupy 110kV

Sprawdzenia wykonywane po montażu nowych pól rozdzielnic średniego napięcia czy też sprawdzenia eksploatacyjne wiążą się z szeregiem czynności i pomiarów, które należy przeprowadzić w celu dopuszczenia pola do ruchu i właściwej oraz bezpiecznej jego pracy. Tego typu sprawdzenia pozwalają na ocenę stanu jakości zainstalowanej aparatury po stronie pierwotnej i wtórnej wraz z okablowaniem. Ma to bezpośredni wpływ nie tylko na zapobieganie poważnym awariom w stacjach elektroenergetycznych, ale także gwarantuje bezpieczeństwo zasilania odbiorców.

 

Rys. 1 Przykładowe rozdzielnice średniego napięcia

Oględziny wstępne pól SN

W pierwszej kolejności, po dopuszczeniu do prac i upewnieniu się, że pole jest wyłączone, odłączone i uziemione, należy poddać kontroli zgodność zainstalowanych urządzeń z zatwierdzonym przez prowadzącego eksploatację projektem (wykonawczym bądź powykonawczym). Należy zwrócić uwagę m. in. na:

- producentów urządzeń,

- właściwe parametry urządzeń, np.: napięcie zasilania, polaryzacja, kolejność faz, przekładnia,

- przekroje kabli lub/i szyn.

Wstępnym oględzinom należy również poddać:

- poprawność montażu (np.: oszynowania i połączeń) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- brak uszkodzeń,

- zgodność faz, oznaczeń i opisów pola,

- właściwe zabezpieczenie elementów przed korozją,

- pomalowanie urządzeń na właściwe kolory,

- dobranie właściwej przekładni przekładników oraz prawidłowe uziemienie wszystkich elementów

pola.

Przygotowanie pola do sprawdzeń funkcjonalnych

Kolejnymi czynnościami jest wykonanie pomiarów rezystancji uziemień, a następnie pomiarów rezystancji izolacji wszystkich obwodów pierwotnych oraz wtórnych. Wykonując pomiary rezystancji izolacji obwodów wtórnych warto zwrócić uwagę na położenie przełączników sygnałowych oraz czy nie ma zwarcia pomiędzy obwodami „+” i „-” tego samego napięcia.
Jeśli to konieczne należy również dokonać badania wyłączników różnicowo-prądowych i pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia. Przed podaniem napięć sterowniczych i sygnalizacyjnych warto wypiąć obwody ZW i OW wyłącznika w celu uniknięcia przypadkowego spalenia cewek. Po podaniu napięcia zasilania na urządzenia należy sprawdzić czy na obwodach ZW i OW na pewno nie ma żadnego potencjału oraz dokonać oględzin aparatury po stronie wtórnej. Sprawdzenia pola należy rozpocząć od wprowadzenia właściwych konfiguracji do wszystkich urządzeń EAZ oraz pozostałych np.: mierników, analizatorów, liczników.

 

Rys.2 Przykładowe pole średniego napięcia (widok zainstalowanych urządzeń po stronie wtórnej).

Próby funkcjonalne pola

Następnym krokiem powinno być sprawdzenie poprawnej pracy łączników przez ręczne uruchomienie i sterowanie elektryczne. Należy skontrolować:

- prawidłowe działanie blokad i ryglowanie napędów,

- pewny docisk styków i jednoczesne zamykanie biegunów poszczególnych łączników.

Próby funkcjonalne obejmują sprawdzenie poprawności odwzorowań, sterowań, sygnalizacji i pomiarów z pola w zakresie sygnałów lokalnie oraz do systemu nadrzędnego. W skład prób funkcjonalnych powinno wchodzić:

- sprawdzenie sterowania łącznikami: z miejsca zainstalowania, lokalnie, zdalnie,

- sprawdzenie pomiarów: wymuszenie prądów i napięć od strony pierwotnej oraz od przekaźnika zabezpieczeniowego,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich automatyk, np.: SPZ, SCO I, SCO II, SPZ/SCO, SZR, ZS, LRW, SNO, BKR,

- sprawdzenie obwodów sygnalizacyjnych, np.: stany położeń łączników, zaniki/kontrola napięć sterowniczych, sygnalizacyjnych; stany automatyk,

- sprawdzenie obwodów blokad łączników,

- sprawdzenie zabezpieczeń takich jak np.: przekaźniki Buchholza, zabezpieczenia firmowe transformatora,

- sprawdzenie poprawności działania członów zabezpieczeniowych oraz wszystkich innych funkcji aktywnych w EAZ zgodnie z kartą nastaw, projektem, konfiguracją. 

Nie można również zapomnieć o pomiarach obciążalności wszystkich obwodów rdzeni przekładników prądowych i uzwojeń przekładników napięciowych oraz o fazowaniu obwodów liczników energii elektrycznej (jeśli takie występują w polu).

Do wykonania wszelkich testów niezbędna jest aparatura kontrolna - pomiarowa dzięki której wykonamy wszystkie te czynności nie tylko szybko i bezpiecznie oraz z gwarancją, że nas nie zawiedzie w trakcie pracy. Dlatego to wszystkich wyżej wymienionych testów możemy użyć urządzeń marki Megger:

- TESTER PRZEKAŹNIKÓW I URZĄDZEŃ STACYJNYCH SVERKER 900:

 

- SPECJALISTYCZNE MIERNIKI REZYSTANCJI IZOLACJI: Seria S1-568, S1-1068, S1-1568