Menu
Firma
Artykuły
Nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji podziemnych tras kabli i i rur

Nowa jakość w precyzyjnej lokalizacji podziemnych tras kabli i i rur

lokalizacja instalacji podziemnych

Wiedza o rzeczywistym przebiegu tras instalacji podziemnych dla wielu przedsiębiorstw stanowi bardzo ważny element w prawidłowym funkcjonowaniu ich przedsiębiorstw. Dotyczy to zarówno fabryk, firm dystrybucyjnych, serwisowych a także wykonawczych. Dlatego też, zestawy lokalizacyjne używane do trasowania instalacji podziemnych powinny pewnie i precyzyjne lokalizować infrastrukturę podziemną. Dodatkowo muszą dawać pewność osobie trasującej kabel czy rurę, że nawet w obszarach o dużym zagęszczeniu instalacji podziemnych będzie on w stanie pewnie zidentyfikować „własną” instalację.

Zestawy lokalizacyjne vLoc3-5000 i vLoc3-PRO są szczytowym osiągnięciem konstruktorów w dziedzinie elektromagnetycznych lokalizatorów uzbrojenia podziemnego. Urządzenia te  wyposażone są w funkcje do bardzo pewnej identyfikacji „własnej” linii tj.  Signal Select™ i Signal Direction, w funkcje sygnalizującą zakłócenia pola elektromagnetycznego w czasie rzeczywistym i wewnętrzny odbiornik GPS. Dane pomiarowe i współrzędne GPS można zapisać w pamięci odbiornika i przesłać do dalszej analizy, albo za pomocą bezpłatnej aplikacji smartfonowej VM-MAP, gdzie można wysłać dane bezpośrednio do chmury i tworzyć mapy w czasie rzeczywistym. Odbiornik wyposażony jest w szeroki zakres częstotliwości roboczych – od 16 Hz do 200 kHz, oraz tryby pasywne Power, 50Hz, Radio i CP (prąd ochrony katodowej).

Lokalizatory serii vLoc3 są również standardowo wyposażone w funkcje SD (Signal Direction) i SiS (Signal Select™) umożliwiające pewną identyfikację lokalizowanych przewodów w gęstej infrastrukturze podziemnej. 

Funkcja Signal Select® / Signal Direction - unikalna funkcja rozpoznawania kierunku prądu sygnałowego wysyłanego z generator, wg. tzw. Reguły Lenza (reguła „lewej ręki”) służy do bardzo pewnej identyfikacji „własnej” instalacji.; mierzy kierunek prądu w instalacji, do której jest podłączony generator galwanicznie oraz kierunek prądu w instalacjach, w których nastąpiła indukcja sygnału.

Uwaga:  Reguła Lenza („Reguła lewej ręki”) - prąd zaindukowany  /w obcych instalacjach/ ma kierunek przeciwny do kierunku prądu który go wytworzył.

Oprócz klasycznego ekranu lokalizacji, odbiorniki serii vLoc3  dodatkowo oferują trzy alternatywne ekrany, umożliwiające analizę odbieranych sygnałów z różnych perspektyw: ekran naprowadzania wektorowego, pozwalający określić położenie i głębokość ułożenia instalacji bez konieczności znajdowania się dokładnie nad lokalizowanym przewodem, ekran widoku z góry, na którym wyświetlany jest obraz rzutu pionowego instalacji na płaszczyznę ziemi, ekran analizy pola pozwalający ocenić stopień odkształcenia pola elektromagnetycznego i zarazem wiarygodność pomiaru na podstawie różnicy wskazań lokalizacji w trybie szczytowym i zerowym, a także nowy graficzny ekran lokalizacji sondy sygnałowej ze strzałkami naprowadzającymi w kierunku sondy, nawet jeśli sonda jest zorientowana pionowo. 

I. Ekran naprowadzania wektorowego 

 

 

 

 

 

 

1

Wybrana częstotliwość

5

Skala  (regulowana przyciskami +/- )

2

Prąd sygnałowy

6

Widok namierzanego celu z góry

3

Odległość  do namierzanego celu wzdłuż osi pionowej

7

Widok przekroju podłoża z wektorem prowadzącym  od podstawy lokalizatora do namierzanego celu.

4

Odległość do namierzanego celu wzdłuż osi poziomej

 

 

II. Ekran widoku z góry

Na ekranie widoku z góry wyświetlany jest obraz rzutu pionowego instalacji na płaszczyznę ziemi, jaki można by zobaczyć patrząc z góry, gdyby ziemia była przezroczysta. Gdy namierzana linia znajduje się dokładnie w środku ekranu równolegle do krawędzi bocznych ekranu, lokalizator znajduje się dokładnie nad nią i wskazuje kierunek ułożenia instalacji.

    

 

 

 

 

 

 

1

Odczyt głębokości i wartości prądu sygnałowego.

2

Wybrana częstotliwość

3

Linia docelowa

4

Margines pewności (im bliżej linii docelowej znajdują się linie ograniczające margines, tym większa pewność lokalizacji).

5

Strzałka wskazuje kierunek, w którym należy się przemieszczać, by dojść do linii docelowej. Strzałka wyświetlana jest tylko wtedy, gdy namierzany cel znajduje się stosunkowo daleko od lokalizatora.

II. Ekran analizy pola

Ekran analizy pola używany jest do analizowania kształtu pola elektromagnetycznego w danym miejscu. Analiza pozwala użytkownikowi ocenić wiarygodność lokalizacji i wyników pomiaru parametrów (głębokości i prądu).  

Na ekranie wyświetlane są jednocześnie następujące wykresy:

  • Odpowiedz szczytowa
  • Odpowiedź zerowa

W przypadku pól nieodkształconych, maksimum odpowiedzi szczytowej znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, co minimum odpowiedzi zerowej i kształty obu odpowiedzi rozkładają się symetrycznie po obu stronach linii środkowej. Rysunek poniżej przedstawia lekko odkształcone pole elektromagnetyczne wokół lokalizowanej linii. 

Lokalizatory serii vLoc3 jako pierwsze w „branży” wprowadzają 4 funkcje „Ostrzeżeń” pojawiających się na ekranie w czasie rzeczywistym (jak pokazano na rysunkach poniżej). 

   Przesterowanie (Signal Overload)

 Ostrzeżenie o przesterowaniu pojawia się wtedy, gdy poziom odbieranego sygnału przekracza zakres odbiorczy lokalizatora. Sytuacje takie nie występują często. Zazwyczaj zdarzają się, jeśli odbiornik pracuje bardzo blisko transformatora elektroenergetycznego, albo znajduje się za blisko generatora sygnału pracującego w trybie indukcyjnym. Niewielkie oddalenie się od źródła sygnału może problem rozwiązać. Przesterowanie odbiornika nie uszkadza przyrządu.

 

   Płytko ułożony kabel (Shallow Cable)

Ostrzeżenie informuje, że odbiornik wykrył kabel, który prawdopodobnie znajduje się na głębokości mniejszej niż 15 cm. Należy zachować ostrożność.

 

    Nadmierne kołysanie (Swing Alert)

Ostrzeżenie informuje, że użytkownik nadmiernie kołysze odbiornikiem na boki, co może skutkować błędnymi odczytami. Przemieszczając odbiornik z boku na bok podczas lokalizacji należy starać się utrzymać odbiornik w pionie. Wówczas dokładność lokalizacji jest lepsza.

 

    Linia napowietrzna 

Ostrzeżenie informuje, że odbierany jest sygnał promieniujący z obiektów znajdujących się powyżej odbiornika, np. z linii napowietrznych.

 

Symbolom ostrzeżeń wyświetlanym na ekranie towarzyszy dźwięk i wibracja uchwytu odbiornika, chyba że zmieniono ustawienia sprzętu (zobacz narzędzie MyLocator3 w dalszej części instrukcji). Poszczególne rodzaje ostrzeżeń można również wyłączyć w menu użytkownika.

Zestawy serii vLoc3 przy użyciu ramki A-Frame umożliwiają także punktową lokalizację uszkodzeń powłok kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, stalowych rur gazowych lub preizolowanych rur ciepłowniczych. Ramka A-Frame lokalizuje zwarcia doziemne do rezystancji uszkodzenia 2MΩ metodą niskonapięciową, nieniszcząca kabli. Dokładność lokalizacji miejsca uszkodzenia do 50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Dowiedź się więcej i pobierz karty katalogowe: vLoc3-5000-FF-karta-katalogowavLoc3-Pro-FF-karta-katalogowa

Zapraszamy do kontaktu z firmą Megger: 
Megger Sp.z o.o. 
ul. Słoneczna 42A, 
05-500 Stara Iwiczna 
tel. 22 2 809 808

Przygotował mgr inż. Marek Jędrzejak