Menu
Firma
Artykuły
Megger IDAX 322

Megger IDAX 322

IDAX322

Odpowiadając na stale rosnące zapotrzebowanie rynku na precyzyjne i niezawodne analizatory dia­gnostyczne izolacji, firma Megger ma zaszczyt zaprezentować najnowszy przyrząd pomiarowy IDAX 322 przeznaczony do diagnostyki układów izolacyjnych aparatury elektrycznej metodą odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (DFR – Dielectric Frequency Response), znanej także jako spektroskopia dielektryczna w dziedzinie częstotliwości (FDS – Frequency Domain Spectroscopy).

Od roku 1997, gdy na rynku pojawił się pierwszy przenośny instrument pomiarowy IDA do diagno­styki metodą DFR, obszar zastosowań spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości w ocenie stanu izolacji znacząco się poszerzył. W elektroenergetyce szczególny sukces tej metody odnoto­wano w pomiarach diagnostycznych układów izolacyjnych transformatorów.

Aby powtórzyć ten sukces w diagnostyce innych krytycznych elementów sieci elektroenergetycznej, międzynarodowa grupa ekspertów firmy Megger zdefiniowała kluczowe cechy sprzętu i oprogramo­wania a także niezbędne zdolności pomiarowe optymalnego przyrządu pomiarowego DFR. Za ważną cechę takiego przyrządu uznano na przykład odpowiednio wysokie napięcie pomiarowe. Biorąc pod uwagę stosunkowo niską pojemność elektryczną elementów takich jak izolatory przepustowe i prze­kładniki prądowe, w celu polepszenia stosunku sygnału do szumu i umożliwienia dokładnych pomia­rów, szczególnie w środowisku zaszumionym, wymagane jest wyższe napięcie pomiarowe niż zazwyczaj stosowane w przyrządach DFR napięcie 140 V.

Analizator IDAX 322 firmy Megger opracowano z myślą o ułatwieniu pracy i sprostaniu wyzwaniom pomiarowym w terenie. Przyrząd oczywiście może być użyty w warunkach laboratoryjnych, ale jego nowoczesna konstrukcja, cechy i możliwości pomiarowe, łącznie z zastosowaniem napięcia 1,4 kV RMS, praktycznie eliminują trudności w uzyskaniu wiarygodnej, dokładnej i szybkiej diagnostyki układów izolacyjnych wysokiego napięcia w terenie. IDAX 322 jest przyrządem zoptymalizowanym do diagnostyki DFR izolacji aparatury elektrycznej wysokich i bardzo wysokich napięć – izolatorów prze­pustowych i przekładników prądowych i napięciowych, zapewniając równie skuteczne pomiary transformatorów energetycznych.

Analizator IDAX 322 jest gotowy do użycia w wymagających warunkach terenowych. Urządzenie ste­rowane jest za pośrednictwem łatwego w obsłudze oprogramowania a kryteria oceny badanych układów izolacyjnych opracowano na podstawie międzynarodowych norm i z górą dwudziestopię­cioletniego doświadczenia w stosowaniu pomiarów metodą spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwo­ści.

Wprowadzenie do metody DFR

Spektroskopia dielektryczna w dziedzinie częstotliwości (FDS), inaczej DFR (odpowiedź częstotliwo­ściowa dielektryka), jest techniką polegająca na pomiarze pojemności elektrycznej i strat dielektrycz­nych (tgδ) w szerokim zakresie częstotliwości. W ocenie układu izolacyjnego transformatora najczęściej stosowany jest zakres częstotliwości od 1 mHz do 1 kHz (pomiar pięciominutowy), w innych za­stosowaniach, takich jak ocena izolacji przekładników prądowych i napięciowych oraz izolatorów przepustowych stosuje się zakres od 10 mHz do 1 kHz. Elementy sieci elektroenergetycznej pracują w różnych warunkach temperaturowych i poddane są wielorakim naprężeniom elektrycznym i mecha­nicznym, które w dłuższym czasie przyczyniają się do degradacji i starzenia się układów izolacyjnych. Efekty degradacji często nie są ujawniane w badaniach innymi metodami, np. w pomiarach współ­czynnika strat dielektrycznych tgδ z zastosowaniem częstotliwości liniowej, stąd zarządzający mająt­kiem muszą polegać na zaawansowanych technikach, takich jak DFR, by w sposób proaktywny pla­nować czynności utrzymaniowe zapewniające bezawaryjną, długoletnią eksploatację aparatury sie­ciowej o krytycznym znaczeniu.

Metoda spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości, pozwalająca ujawnić i prawidłowo ocenić procesy degradacji układów izolacyjnych, okazała się kamieniem milowym w diagnostyce izo­lacji aparatury elektrycznej. Ewolucja technik pomiarowych opartych o metodę DFR w diagnostyce transformatorów nieustannie trwa. Metoda DFR (FDS) opisana jest w wielu dokumentach technicz­nych i międzynarodowych normach. Dzisiaj firma Megger jest liderem w dziedzinie technik pomia­rowych DFR a użytkowników przyrządów pomiarowych rodziny IDAX można spotkać na całym świecie pośród producentów aparatury elektrycznej, operatorów sieci elektroenergetycznych, na uczelniach technicznych i w firmach usługowych.

Zastosowania DFR

Najbardziej powszechnym obiektem diagnostyki DFR jest izolacja pomiędzy uzwojeniami transformatora mocy. Dokładny pomiar unikalnej odpowiedzi częstotliwościowej tego układu izolacyjnego pozwala określić procentową zawartość wody w izolacji stałej transformatora a także konduktywność izolacji ciekłej (oleju).

Metoda DFR (FDS) stała się podstawą ostatecznej oceny izolacji papierowo-olejowej transformato­rów, ale ewolucja zastosowań spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości na tym się nie zatrzymała. Prace zaprezentowane przez CIGRE dotyczące analizy niezawodności transformatorów mocy i izolatorów przepustowych dowiodły, że konieczna jest nie tylko ocena głównego układu izolacyjnego transformatora, ale także izolatorów przepustowych i izolacji przekładników pomiarowych pracujących w sieci. Jak każdy układ izolacyjny, izolatory przepustowe wysokich i najwyższych napięć starzeją się, ale diagnostyka tych elementów sieci stawia inne wyzwania, niż pomiary układów izolacyjnych transformatorów mocy. Mierzone war­tości prądów płynących przez obiekt o niskiej pojemności elektrycznej są bardzo małe i dodatkowo, szczególnie przy częstotliwościach pomiarowych poniżej 1 Hz, prądy te są bardzo wrażliwe na zakłó­cenia elektromagnetyczne (EMI).

Z bazy danych pomiarów DFR firmy Megger wynika, że w czynnych stacjach wysokiego napięcia zakłócenia o częstotliwości liniowej wahają się od 0 – 100 µA, a zakłócenia stałoprądowe są rzędu 0 – 50 nA [1]. Zakłóceń w stacji nie da się kontrolować, ale można zminimalizować ich wpływ na wynik pomiaru, przede wszystkim używając przyrządów diagnostycznych mierzących wyłącznie w dziedzinie częstotliwości. Pomiary w dziedzinie czasu (DC) są znacznie bardzie wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne. Ponadto zasto­sowanie wyższej wartości napięcia pomiarowego polepsza stosunek sygnału do szumu.

Negatywny wpływ zakłóceń EMI jest dobrze udokumentowany w odniesieniu do diagnostyki przekładników pomiarowych w terenie. Pierwsze wyniki badań dotyczących diagnostyki DFR przekładni­ków pomiarowych zostały zaprezentowane przez naukowców Królewskiego Instytutu Technicznego KTH w Szwecji i Tennessee Technological University (TTU) w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu wykonano ogromną pracę w zakresie ulepszenia analizy układów izolacyjnych wysokonapięciowych przekładników prądowych i przekładników napięciowych, zarówno indukcyjnych i pojemnościowych.

Skuteczne pomiary dostarczające wiarygodnych wyników

Analizator IDAX 322 jest połączeniem przyrządów IDAX 300S i VAX020 w jednej, lekkiej obudowie walizkowej (13 kg). Jest to urządzenie przenośne, zapewniające wygodne pomiary. W warunkach stacji elektroenergetycznej czas dostępny do wykonania pomiarów jest zazwyczaj ograniczony, stąd niezwykle ważne jest szybkie uzyskanie bezbłędnych, reprezentatywnych i powtarzalnych wyników badania. Nieprawidłowe zestawienie układu pomiarowego i słabe połączenia są często przyczyną konieczności powtórzenia pomiaru. Co prawda oprogramowanie obsługowe przyrządu pomaga prawidłowo zestawić układ pomiarowy, tym niemniej nowy osprzęt analizatora IDAX 322 minimalizuje prawdopodobieństwo błędnego wykonania połączeń z obiektem pomiaru.

Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) są najczęstszą przyczyną frustracji pomiarowców wykonujących diagnostykę DFR badanego obiektu. Poziom zakłóceń w stacji elektroenergetycznej zależy od kilku parametrów, takich jak poziomy napięć roboczych aparatury i sieci oraz odległość od źródła zakłóceń. Analizator IDAX 322 zapewnia dziesięciokrotnie wyższy stosunek sygnału do szumu w porównaniu z innymi dostępnymi dzisiaj przyrządami pomiarowymi DFR. Stąd instrument ten gwarantuje efektywne wykorzystanie cennego czasu przeznaczonego na pomiary w terenie. Przykład wyniku pomiaru w terenie przedstawiony na rysunku 2 ilustruje korzyści z zastosowania a analizatorze IDAX 322 napięcia pomiarowego 1,4 kV.

To tylko wstęp do artykułu - zobacz cały artykuł.