Menu
Firma
O nas
Zapisy prawne
Polityka podatkowa Grupy Megger

Polityka podatkowa Grupy Megger

Załącznik nr 19 do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 wprowadził wymóg publikacji w Internecie szczegółów strategii podatkowych przez duże organizacje.  Strategie te muszą być aktualizowane, a także publikowane nie częściej niż co dziewięć i nie rzadziej niż co piętnaście miesięcy od daty poprzedniej publikacji.

Megger zobowiązuje się do opłacania wszystkich wymaganych podatków, do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw oraz do współpracy ze wszystkimi organami podatkowymi.

Niniejsza polityka została opracowana przez Dyrektora Finansowego Grupy Megger i stanowi własność Zarządu Grupy Megger.

Polityka firmy dotycząca zarządzania ryzykiem podatkowym oraz podatkami

Megger na bieżąco realizuje strategię zarządzania podatkami z uwzględnieniem wewnętrznego nadzoru, w celu ciągłego obniżania ryzyka finansowego do akceptowalnych poziomów.

Celem przedsięwzięcia jest terminowe płacenie podatków w odpowiedniej wysokości oraz informowanie organów podatkowych o wszelkich istotnych informacjach, dbając równocześnie o uznanie ulg i zachęt podatkowych tam, gdzie jest to możliwe.

Dyrektor Finansowy Grupy Megger jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wdrożono odpowiednie zasady, procedury i systemy mające na celu wsparcie niniejszej polityki oraz za zapewnienie, iż działy finansowe w Wielkiej Brytanii posiadają adekwatne umiejętności do wdrożenia niniejszych procedur oraz terminowego opłacania podatków w należnej wysokości.

Megger posiada Politykę Zgodności, dostępną w intranetowej sieci firmowej grupy, z którą zapoznawani są wszyscy nowoprzyjęci pracownicy. Główne założenia Polityki Zgodności są następujące:

  • Grupa Megger będzie stosować się do zrównoważonych zasad na rzecz dobra i zysku swoich Akcjonariuszy.
  • We wszystkich działaniach jakie podejmuje, przyświecają jej przejrzyste reguły handlowe.
  • Megger będzie prowadzić działalność gospodarczą przestrzegając zasad prawa i etyki.

 

Polityka firmy względem planowania podatkowego Wielkiej Brytanii

Megger nie wykonuje żadnej działalności związanej z agresywnym planowaniem podatkowym.

Megger nie będzie przeprowadzał transakcji pozornych, mających na celu obniżenie opłat podatkowych.

Megger przyjmie strukturę grupową i będzie realizować transakcje pozwalające na poprawę efektywności fiskalnej zakładając, że będą one zgodne zarówno z celami finansowymi firmy, jak i z przepisami podatkowymi Wielkiej Brytanii.

Megger dąży do zachowania efektywności fiskalnej poprzez zachowanie rachunku zysków i strat oraz zapewnienie, że podatki odprowadzane będą wyłącznie w przypadku uzyskania zysków. Megger będzie korzystał z ulg i zwolnień podatkowych tam, gdzie będzie to prawnie możliwe.

Obecnie Megger nie zatrudnia bezpośrednio doradcy podatkowego, w związku z czym korzysta z zewnętrznych usług w sytuacjach konieczności wyjaśnienia wątpliwości dotyczących aspektów prawa podatkowego oraz w celu zapewnienia, że opłacany jest jedynie należny podatek. Doradcy zajmują się formalnościami związanymi z planowaniem podatkowym, zwrotami podatku oraz kontaktem z organami podatkowymi. Megger nadzoruje każdy z tych procesów oraz bierze odpowiedzialność za  wszelkie dane i korespondencję.

Megger nie unika zobowiązań podatkowych.

Poziom akceptacji ryzyka przez firmę Megger

Mimo, że Megger nie dąży do podejmowania ryzyka podatkowego, nie posiada on „dopuszczalnego poziomu ryzyka”, ponieważ zależy ono od danej sytuacji.

Megger zachowuje jak najmniejsze ryzyko podatkowe dwustopniowo. Po pierwsze, deklaracje podatkowe są składane w odpowiednim czasie, wraz z wymaganymi informacjami tak, aby umożliwić Urzędowi Skarbowemu i Podatkowemu w Wielkiej Brytanii (HMRC) ukształtowanie obiektywnej wizji sytuacji firmy Megger.  Po drugie, podatki opłacane są terminowo, w odpowiedniej wysokości.

Stanowisko Megger w odniesieniu do Urzędu Skarbowego i Podatkowego w Wielkiej Brytanii (HMRC)

Megger będzie udostępniał wszystkie wymagane przez prawo dokumenty, a wszelkie niezbędne informacje będą na żądanie przedstawiane Urzędowi Skarbowemu i Podatkowemu w Wielkiej Brytanii (HMRC). Megger dąży do otwartej, szczerej i przejrzystej współpracy z HMRC poprzez doradców podatkowych.

Celem Megger jest uniknięcie zbędnych sporów z HMRC, co ma na celu zmniejszenie ryzyka podatkowego.

Polityka Podatkowa Wielkiej Brytanii przedstawiona została wszystkim akcjonariuszom ze Zjednoczonego Królestwa poczynając od Kadry Zarządzającej, która podejmuje wszystkie decyzje handlowe poprzez pracowników zaangażowanych w codzienną obsługę podatków. Pozwala to na zakorzenienie się polityki w kulturze firmy.